MR
MR
MR

MR

MR

Wat is de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt. In een uitvoerig reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven. In de MR zitten leerkrachten en ouders die daarvoor door hun achterban zijn gekozen, te weten drie ouders en drie leerkrachten. We vergaderen een aantal keren per schooljaar en daarvan worden notulen gemaakt die u als ouder kunt inzien. De notulen zijn hieronder te vinden.

Schooljaar 2020-2021

MR jaarverslag 2020-2021

Schooljaar 2021-2022

MR Verslag 13 december

MR Verslag 16 februari

Schooljaar 2022-2023

MR verslag 18 oktober

Wat is de GMR
Voor alle 14 scholen van PRO8 is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich bezig met die onderwerpen die schooloverstijgend zijn en door alle scholen van de stichting gelden. In deze GMR zit voor basisschool Octa momenteel een ouder.

De activiteiten van de MR

Waar is de MR nu zoal mee bezig. Aan de hand van een activiteitenplan en een jaarplanning bespreken we tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn er omdat wij graag informatie willen, soms alleen ter kennisgeving. De beleidsplannen waar de MR instemming- en/of adviesrecht heeft staan vermeldt in de jaarplanning en het activiteitenplan. Om het iets concreter te maken noemen we hier een aantal zaken waar we over meedenken/mee instemmen: begroting, beleidsvoornemens financieel, schoolplan, stagebeleid, taakbelastingbeleid, verzuimbeleid, vakantieregeling, faciliteitenregeling, ARBO beleidsplan, onderhoudsplan van de school, schoolformatieplan, ICT beleid, PR beleid, schoolgids, zorgplan, beleidsvoornemens toekomst etc. Het gaat te ver om alles op te noemen. Een speerpunt is o.a. de informatievoorziening naar ouders. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets voordoet wat betrekking heeft op onze school.

We hopen dat u door deze informatie meer duidelijkheid hebt gekregen over de MR.

Als laatste willen we nog even melden dat de MR het prettig vind als ouders en leerkrachten, onze achterban, ook ideeën aan de hand doen. Dus mocht u ideeën of vragen hebben benader dan gerust de MR om hierover van gedachten te wisselen. De vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen toehoorder zijn tijdens het onderdeel van de vergadering waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR en u bent van harte welkom.

We zijn bereikbaar door een mail te sturen naar mr.octa@pro8.nu

MR

Wie zitten er in de MR

Oudergeleding Personeelsgeleding
Ylisha Killy Peters Anne-Marie Bosmann
Christian ter Heijne Nicole Visser
Reinier Wassink Imre Terwiel
Marjolijn Beumer Richelle Bosgoed

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
Voor alle scholen van de stichting PRO8 is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze houdt zich bezig met de onderwerpen die school overstijgend zijn en voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR bestaat uit 14 personen (7ouders/ 7 personeelsleden), afkomstig uit/via de afzonderlijke medezeggenschapsraden.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier.