Verlofregeling
Verlofregeling
Verlofregeling

Verlofregeling

Verlofregeling

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag uw zoon/dochter naar school. De leerplicht geldt vanaf de dag dat een kind vijf jaar wordt.

Zodra een leerplichtige leerling verzuimt, moet de schoolleiding dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Volgens de leerplichtwet kunnen er een aantal redenen zijn om de school niet te bezoeken:

 • de leerling is verhinderd wegens ziekte
 • de leerling kan vanwege vervulling van plichten, voortvloeiend uit zijn godsdienst of levensovertuiging de school niet bezoeken
 • de leerling is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd.

De schoolleiding mag maar één keer per jaar verlof verlenen voor een vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen oftewel twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen.

Daarnaast mag de schoolleiding voor onderstaande situaties verlof geven tot tien dagen per jaar:

 • het bezoeken van een dokter voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing binnen de gemeente;
 • ondertrouw van ouder;
 • huwelijk van ouder;
 • huwelijk van een gezinslid, oom of tante;
 • overlijden van vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom of tante;
 • geboorte, adoptie van een kind in de familie;
 • huwelijksjubileum van ouders/grootouders;
 • ambtsjubileum van ouders/grootouders;
 • plaatselijke gebeurtenissen gebaseerd op tradities.

Verlofregeling

Dus niet voor familiebezoek in het buitenland, eerder op (goedkope) vakantie gaan, een familieweekend.

Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar.

De verlofformulieren kunt u bij de directeur krijgen. Het formulier moet u bij de directeur inleveren. Ook als uw kind 4 jaar is verzoeken wij u een verlofformulier in te vullen. Een schoolleider die voor meer dan tien dagen per jaar aan een kind verlof verleent, of de leerplichtwet niet goed uitvoert, is strafrechtelijk aansprakelijk